Na czym polega klub malucha?

Na czym polega klub malucha

Opublikowane 1 rok temu

Klub dziecięcy to placówka opiekuńczo-wychowawcza o takim samym profilu działalności, jak żłobek. Rolą klubów dziecięcych jest zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom w czasie, gdy nie mogą jej sprawować rodzice. Placówki takie pełnią też funkcje edukacyjne. Czym różni się klub dziecięcy od żłobka? Jakie warunki należy spełnić, by zapisać do niego swoją pociechę? Takie i inne ważne informacje o klubie dziecięcym znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest klub dziecięcy?

Klub dziecięcy to jedna z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi, jakie funkcjonują w Polsce. Zasady jego działania są ściśle uregulowane treścią Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na mocy tych przepisów do zadań klubu dziecięcego należy zapewnienie dzieciom:

  • warunków zbliżonych do domowych,
  • opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
  • zajęć zabawowych z elementami edukacji, odpowiednich do wieku dzieci i ich rozwoju psychomotorycznego.

Poszczególne kluby dziecięce funkcjonują zgodnie z założeniami swoich statutów. Muszą jednak spełnić wymogi określone przepisami prawa, a swoją działalność zgłosić do oficjalnego rejestru  żłobków i klubów dziecięcych. Placówki, które w nim nie figurują, działają nielegalnie, a jakość ich usług nie podlega kontroli organów państwowych. Nim zapiszesz swoją pociechę do klubu dziecięcego, koniecznie zweryfikuj jego wiarygodność.

Czym różni się klub malucha do klubu dziecięcego?

Szukając klubu dziecięcego dla swojej pociechy, możesz spotkać się z pojęciem „klub malucha”. Czy to inny typ placówki? Jak sprawdzić, czy działa legalnie i zapewni Twojemu dziecku dobrą opiekę? Klub malucha nie różni się niczym od klubu dziecięcego. To taka sama placówka, choć określona inną, potoczną nazwą, której nie znajdziesz w polskim ustawodawstwie ani innych oficjalnych dokumentach. Możesz jednak bezpiecznie posłać dziecko do klubu malucha w swojej okolicy, o ile figuruje on w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Wiele placówek opiekuńczo-wychowawczych posługuje się nazwą „klub malucha”, choć formalnie rzecz biorąc są to kluby dziecięce.

Czym różni się klub dziecięcy od żłobka?

O ile klub dziecięcy i klub malucha to dokładnie to samo, istnieją pewne różnice pomiędzy takimi placówkami a żłobkami. Do niedawna były to instytucje o odmiennych założeniach. Żłobki otaczały najmłodsze dzieci opieką przez cały dzień. W klubie dziecięcym można było zostawić swoją pociechę na kilka godzin, np. na czas zakupów. Takie placówki nie miały nawet obowiązku zapewnić dzieciom wyżywienia. Na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. (o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin) zakres działalności klubów dziecięcych został rozszerzony.

Jaka jest różnica między żłobkiem a klubem dziecięcym w chwili obecnej? Podstawowe kwestie, którymi różnią się te dwa typy placówek, to:

  • wiek podopiecznych,
  • liczba dzieci przyjętych do danej placówki,
  • udział rodziców w prowadzonych zajęciach.

Od którego roku życia przyjmuje klub dziecięcy?

Zgodnie z przepisami, klub dziecięcy przyjmuje dzieci, które ukończyły 1 rok życia. Młodszymi (od 20 tygodnia życia) zajmują się wyłączne żłobki. Różnica ta wynika z faktu, że kluby malucha do niedawna nie musiały spełniać niektórych wymogów stawianym żłobkom. W związku z tym nie każdy był przygotowany do opieki nad niemowlętami. Choć obecnie kluby dziecięce zwykle mogą zapewnić im wyżywienie czy opiekę pielęgniarki, ustawodawca nie zmienił przepisów dotyczących dolnej granicy wieku.

Jeśli chodzi o górną granicę wieku podopiecznych klubu dziecięcego, jest ona taka sama jak w przypadku żłobków. Do takiej placówki maluchy uczęszczają do końca roku szkolnego, w którym ukończą 3 lata. Rodzice mogą ubiegać się o to, by ich pociecha została w klubie dziecięcym rok dłużej (do końca roku szkolnego, w którym ukończy 4 lata) w wyjątkowych sytuacjach. Takie przypadki rozpatrywane są indywidualnie.

Na czym polega klub malucha
Na czym polega klub malucha?

Ile kosztuje klub malucha?

Kluby dziecięce świadczą swoje usługi odpłatnie. To, ile kosztuje klub malucha, zależy od kilku czynników. W zależności od lokalizacji czy oferty miesięczna opłata wynosi od kilkuset do nawet dwóch tysięcy złotych. Kluby dziecięce tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego zwykle proponują niższe czesne niż placówki prywatne, ale nie jest to regułą. Niepubliczne kluby malucha mogą ubiegać się o dofinansowanie, dzięki czemu są w stanie udzielić nawet kilkudziesięcioprocentowych zniżek od standardowych cen.

Czy istnieje tańsza alternatywa dla klubu dziecięcego? Być może zastanawiasz się, czy żłobki są darmowe tak, jak edukacja szkolna. Niestety, działalność instytucji opiekuńczo-wychowawczych dla najmłodszych – nawet miejskich i gminnych – z zasady nie jest finansowana (a w każdym razie – nie w pełni) z publicznych środków. Wiele placówek uzyskuje jednak dotacje z państwowych czy unijnych projektów. W konsekwencji możesz trafić na tańsze od żłobków kluby malucha. Są jednak i takie, w których zapłacisz co najmniej tyle, ile kosztuje prywatny żłobek.

Ile godzin jest otwarty klub dziecięcy?

Klub dziecięcy działa 10 godzin dziennie, o ile innych ustaleń nie narzuca statut danej placówki. W indywidualnych przypadkach (na wniosek rodziców, za dodatkową opłatą) czas opieki nad dzieckiem  może  zostać wydłużony. W sieci często spotkasz się z informacją, że kluby malucha mogą funkcjonować tylko przez 5 godzin. To dane sprzed lipca 2017 roku – wówczas rzeczywiście istniało takie ustawowe ograniczenie. Dlatego chcąc poszerzyć swoją wiedzę na temat klubów dziecięcych, zawsze zwracaj uwagę na datę publikacji artykułów. Wiele z nich może wprowadzić Cię w błąd nieaktualnymi danymi.

Inne ważne informacje o klubie dziecięcym

W związku ze zmianami wprowadzonymi w 2017 obecnie klub dziecięcy działa niemal tak samo, jak funkcjonuje żłobek. Podczas całodziennego pobytu podopieczni mają zapewnioną opiekę odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej, a także:

  • wyżywienie zgodne z wymogami dla ich grupy wiekowej określonymi przez polski Instytut Żywności i Żywienia, a także możliwość higienicznego spożywania posiłków,
  • komfortowe miejsce do wypoczynku, w tym – dłuższej drzemki,
  • warunki do zabawy i zajęcia o walorach wychowawczych i edukacyjnych.

Zgodnie z decyzją ustawodawcy, liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30. W odniesieniu do żłobków nie wprowadzono takiego limitu. Dlatego – w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na opiekę nad małymi dziećmi – zwykle mają więcej podopiecznych niż kluby dziecięce. Jeśli z jakiegoś względu zależy Ci na tym, by Twoje dziecko przebywało w kameralnym gronie rówieśników, klub malucha może okazać się bardziej odpowiednim miejscem. 

Jeśli chodzi o liczbę opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi, jest ona taka sama w obu typach placówek: jeden opiekun może czuwać nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a jeśli w ich gronie znajduje się takie, które wymaga szczególnej uwagi (np. niepełnosprawne), to na jednego opiekuna przypada maksymalnie pięć maluchów.

Zarówno żłobki jak i kluby malucha ściśle współpracują z rodzicami swoich podopiecznych. Zwyczajowo jednak nie są oni zapraszani do udziału w zajęciach prowadzonych przez te pierwsze. Kluby dziecięce to miejsca, w których zawsze możesz towarzyszyć swojemu dziecku w odkrywaniu świata, co często bywa cenniejsze niż możliwość zostawienia go pod dobrą opieką.

Przeczytaj też:

Poszukujesz żłobek lub przedszkole w swojej okolicy?

Copyright ©2024 by Placówkowo