Zasady korzystania z serwisu

  1. Definicje:

a) Serwis internetowy – serwis internetowy działający pod adresem URL https://placowkowo.pl/, udostępniający możliwość zamieszczania i przeglądania ofert placówek takich jak Żłobki, Przedszkola i Szkoły.

b) Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu internetowego, w tym osoby zamieszczające oferty placówek oraz osoby przeglądające te oferty.

c) Placówka – Żłobek, Przedszkole lub Szkoła, której ofertę można zamieścić w Serwisie internetowym.

  1. Warunki ogólne:

a) Serwis internetowy umożliwia zamieszczanie ofert przez placówki takie jak Żłobki, Przedszkola i Szkoły.

b) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

c) Zamieszczając ofertę w Serwisie internetowym, placówka potwierdza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia działalności.

  1. Warunki zamieszczania ofert:

a) Oferta powinna być prawdziwa, zgodna z faktycznym stanem rzeczy oraz nie naruszać praw osób trzecich.

b) Placówka zamieszczająca ofertę jest odpowiedzialna za treść oferty oraz za jej aktualizację.

c) Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty bez podania przyczyny.

d) Zamieszczając ofertę, placówka wyraża zgodę na jej wykorzystanie przez Serwis internetowy w celu jej promocji.

  1. Warunki korzystania z Serwisu internetowego:

a) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prawa oraz dobrych obyczajów.

b) Użytkownik nie może zamieszczać treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim, seksistowskim, wulgarnym lub pornograficznym.

c) Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

  1. Postanowienia końcowe:

a) Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez placówki.

b) Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu internetowego.

c) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie internetowym.

  1. Ochrona danych osobowych:

a) Serwis internetowy przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Serwisu.

b) Placówki, które zamieszczają oferty w Serwisie internetowym, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis internetowy w celu umożliwienia korzystania z usług Serwisu oraz w celach promocyjnych.

c) Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych osobowych z bazy Serwisu internetowego poprzez kontakt z Administratorem.

  1. Reklamacje:

a) Użytkownik może składać reklamacje dotyczące działania Serwisu internetowego oraz ofert zamieszczonych przez placówki.

b) Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

c) Serwis internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania i udzielenia odpowiedzi na adres e-mail podany przez Użytkownika.

  1. Postanowienia końcowe:

a) Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie internetowej Serwisu.

b) Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

c) W przypadku zmiany Regulaminu, nowa wersja Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Serwisu.

d) Zmiana Regulaminu nie wpłynie na umowy zawarte przed jej wprowadzeniem.

Copyright ©2024 by Placówkowo